Токтом

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин токтомдору (август-декабрь. 2022-ж.)

93

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүү жөнүндө

Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүүбоюнча карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүү эске алынсын.

2. Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясы (КАИА) айылдык кеңештен каттоодон өткөрүлсүн.

3. Каныш-Кыя айыл аймагында түзүлгөн аткаруу комитетинин уставы Каныш-Кыя айыл аймагында аткарылсын.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

Каныш-Кыя
АКИАнынКонференциясында
«12» декабрь 2022-ж.
№ 1 протоколу менен
БЕКИТИЛДИ
Каныш-Кыя Айылдык Аймагынын
Айылдык кеңешинен эсептик каттоодон өттү
«26» декабрь 2022-ж.
Каттоо №1

Жалал-Абад областынын
Чаткал районунун
Каныш-Кыя айылдык аймагынын
Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын
У С Т А В Ы

Каныш-Кыя айылы 2022- ж.

I.Жалпы жоболор
1. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары түзүлгөнАйылдык коомчулуктун инвестициялык Ассоциациясынынтолук аталышы:
 мамлекеттик тилде: Жалал-Абад областынын, Чаткал районунун,Каныш-Кыя айылдык аймагынын «Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясы»;
 расмий тилде: «Инвестиционная ассоциация селских сообществ» Каныш-Кыяского айыльного аймака Чаткалского района Жалал-Абадской области.
2. Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынынкыскартылган аталышы:
 мамлекеттик тилде: Каныш-Кыя айылдык аймагынын АКИА;
 расмий тилде: ИАСС Каныш-Кыяского айыльного аймака.
3. Каныш-Кыя айылдык аймагынын Айылдык коомчулуктун инвестициялык Ассоциациясынын (мындан ары АКИА) юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад областы, Чаткал району, Каныш-Кыя айылы, Т.Кошбаев , көчөсү №120.
4. АКИА өз ишмердүүлүгүн Каныш-Кыя айылдык аймагында жүргүзөт.
5. АКИАнын иштөө мөөнөтү чектелбейт.
6. АКИАаймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы катары өз ишкердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин нормативдик укуктук актыларына, тийиштүү кеңештин жана алардын аткаруучу-тескөөчү органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын токтомдору менен буйруктарына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 10-октябрындагы № 625 токтому менен бекитилген Жобого, ошондой эле өздөрүнүн Уставына жана чечимдерине таянат.
7. АКИА аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы катары өз статусун ал жергиликтүү кеңеште эсептик каттоого алынган учурдан баштап алат. Эсептик каттоого туруу үчүн АКИА айылдык кеңешке өз мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунунчечимин (протоколун), Уставын тапшырат.
8. АКИА өз ишинде аны түзгөн жергиликтүү коомчулуктун мүчөлөрүнө жана аны каттаган айылдык кеңешке отчет берет.
II. АКИАнынмаксаттары жана иш-милдеттери
9. АКИАнын түзүлүү максаттары:
 социалдыкэкономикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө коомчулуктарды тартуу;
 кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүүгө, ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө коомчулуктарды тартуу;
 калктын активдүүлүгүн жогорулатуу жана чечим кабыл алуу процесстерине катышуусун арттыруу.
10. АКИАнын иш-милдеттери:
 Жергиликтүү аймактын социалдык-экономикалык программасын иштеп чыгууга, аны жаңылоого жана ишке ашырууга катышуу, көмөктөшүү;
 Жергиликтүү аймактын социалдык-экономикалык инфраструктурасына байланыштуу көйгөйлөрдү аныктоого жана чечүүгө катышуу, көмөктөшүү;
 Жергиликтүү коомчулук тарабынан аныкталган көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган жергиликтүү жамааттын долбоордук сунуштарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу, көмөктөшүү;
 эл аралык жана жергиликтүү донордук уюмдар, финансалык институттар менен иштешүү, алардан жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн каражаттары/инвестицияларды тартуу;
 мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарында, соттордо жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелерде коомдун кызыкчылыктарын, өздөрүнүн укуктарын, ал аймакта жашаган граждандардын мыйзамдуу таламдарынын атынан чыгуу жана коргоо;
 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын чечимдеринин аткарылышына жардамдашуу;
 аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аймагында ишканаларды, өндүрүштүк жана социалдык-маданий багыттагы башка ишканалар менен обьекттерди куруу жана кеңейтүү, соода, коомдук тамактануу, тиричиликтик тейлөө ишканаларын жана башка социалдык-маданий мекемелерди жайгаштыруу үчүн жер бөлүү маселеси, алардын иштөө режимдери боюнча маселелерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жардамдашуу;
 курулуш куруунун, турак жайлык имараттарды пайдалануунун, турак үйлөрдү жана үйдүн жанындагы аймактарды күтүүнүн, өрт коопсуздугунун эрежелеринин жана санитардык нормалардын сакталышына, жердин, суунун жана башка табигый ресурстардын сарамжалдуу пайдаланылышына коомдук көзөмөл жүргүзүү, тийиштүү органдарга аныкталган кемчиликтерди жоюу жөнүндө сунуштарды киргизүү;
 коомдук турмуштун ар кыл маселелери боюнча демилге көтөрүү, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарына сунуштарды киргизүү;
 калкка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын АКИАнын сунушу боюнча же анын катышуусу менен кабыл алынган чечимдери жөнүндө кабарлоо;
 жергиликтүү жарандардын кызыкчылыгына тикелей таасир тийгизген маселелер боюнча чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүргүзгөн кеңеш берүүлөргө жана талкууларга катышуу;
 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген жана айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө багытталган ар кандай башка иш-аракеттерди жүргүзүү.
III. АКИАнынукуктары жана жоопкерчилиги
11. Тиешелүүайылдык кеӊеш жана анын аткаруучу-тескөөчү органынын, жергиликтүү мамлекеттик администрация, ошондой эле ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер, жамааттар жана башка чарбакер субъекттер менен келишимдик негизде эриш-аркак аракеттенүүгө укуктуу;
12. АКИАнын максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу үчүн эл аралык донордук уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларды тартууга укуктуу;
13. АКИА жергиликтүү жана эл аралык мамлекеттик эмес коомдук уюмдарга мγчѳ болуп кире алат жана тγз эл аралык байланыштарды тγзγγгѳ жана тийиштγγ макулдашууларды тγзγγгѳ укуктуу;
14. АКИА мамлекеттик жана жергиликтγγ башкаруу органдарынын милдеттери боюнча жооп бербейт, ал эми алар АИКАнын милдеттери боюнча жооп бербейт.
15. АКИАөзү кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу үчүн жоопкерчилик тартат.
IV.АКИАнын башкаруу органдары
16. АКИАнын башкаруу органдары:
 Жогоркуорган–делегаттардын Конференциясы;
 Аткаруучу орган – аткаруу комитети;
 Текшерүүчү орган — текшерүү комиссиясы.
V. АКИАнын мүчөлөрү жанаалардын укуктары
17. АКИАнын уставына ылайык, жергиликтүү коомчулуктун тиешелүү аймагында туруктуу жашаган, АКИА менен өз ара таламдары боюнча байланышкан, бир үй чарбачылыгынын таламын билдирүүчү адам АКИАнын мүчөсү болот;
18. АКИАнын уставына ылайык ага мүчө болуу жана андан чыгуу ыктыярдуу болуп саналат;
19. АКИАнын мүчөлөрүАКИАнынанын жалпы чогулушуна катышууга укуктуу;
20. АКИАнын мүчөлөрү АКИАнын жалпы чогулушунун, анын аткаруучу комитетинин, текшерүүчү комиссиясынын бардык чечимдери,протоколдору менен таанышууга,алардынишмердүүлүгүнө байланыштуу ар кандай маалыматтарды алууга укуктуу;
21. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык башка укутарга ээ.

VI. АКИАнын Конференциясы
22. Конференция – АКИАнын жогорку башкаруу органы болуп саналат жана анын делегаттары Каныш-Кыя айылдык аймагынын курамына кирген айылдарынын жалпы чогулуштарында атайын бекитилген кворумдун негизинде шайланышат. Ар бир айылдан шайланган делегаттардын 50% аялдар жана 50% жаштар болушу керек;
23. Конференциянын делегаттарынын жалпы саны 100 киши, анын ичинен 50% аялдар жана 50% жаштар;
24. АКИАнын Конференциясы жылына кеминде бир жолу өткөрүлөт. Конференция АКИАнын аткаруу комитетинин чечими менен дайындалган күнү өткөрүлөт;
25. Кезексиз КонференцияАКИАнын аткаруу комитетинин төрагасы тарабынан же текшерүү комиссиянын, Конференциянынжалпы делегаттарынын 50%нан кем эмес мүчөлөрүнүн демилгеси жана айылдык кеңештин сунушу менен чакырылат;
26. Конференцияны өткөрүү үчүн АКИАнын жалпы мүчөлөрүнүн 60% нан кем эмес катышуусу талап кылынат, анын ичинен 50% аялдар жана 50% жаштар болуусу керек. Кворум жок болгон учурда, АКИАнын аткаруу комитетинин төрагасы Конференциянын жаңы датасын жана ордун белгилейт;
27. АКИАнын Конференцияларынын ишине айылдык кеңештин төрагасы, анын орунбасары, ар бир айылдан бирден көп эмес депутаты, айыл өкмөтүнүн төрагасы, ал жокто анын орун басары кеңешүүчү добуш менен катышыша алышат;
28. Бардык Конференциялардаярдык менен ачык, айкын өткөрүлүшү керек;
29. Биринчи Конференцияны катышуучулардын ичинен эң улуу аксакал башкарат. Ал күн тартибинин алгачкы эки маселеси боюнча: 1) кворумдун болушун аныктайт; 2) Конференциянын төрагасын жана катчысын шайлоону жүргүзөт. Андан ары бул Конференцияжана андан кийинки Конференциялар жаңы шайланган төраганын төрагалыгы астында жүргүзүлөт;
30. Биринчи Конференциянын күн тартибине АКИАнын уставын талкуулоо жана кабыл алуу жана АКИАнын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу башка маселелер кирет;
31. Чечимдер Конференцияга катышкан делегаттардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
VII. Конференциянын компетенциясы/укуктары
32. Конференциянын компетенциясына төмөндөгүдөй маселелер кирет:
 АКИАнын уставына жана башка ички документтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;
 АКИАнын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;
 АКИАнынаткаруучу комитетинин жана ревизиондук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жана ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;
 Жылдык отчетту бекитүү;
 АКИАны өзгөртүп кайра түзүү жана жоюу;
 АКИАнын уставында жана башка ички документтерде каралган дагы башка маселелер.
VIII. АКИАнын аткаруу комитети.
33. Аткаруу комитет АКИАнын учурдагы ишмердүүлүгүн башкарат жана Конференциялардын ортосундагы аралыкта АКИАнын ишмердүүлүгүн башкарууга жооп берет. Ушул уставга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Конференциянын компетенциясынан тышкары, аткаруучу комитет АКИАнын бардык функцияларын жана милдеттерин аткарат;
34. Аткаруу комитетинин мүчөлөрү Конференциянын делегаттарынын арасынан шайланат;
35. Аткаруу комитетинин мүчөлөрү Конференция тарабынан бир жылдан кийин кайра шайланышы мүмкүн. Аткаруу комитетинин бардык мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын мөөнөтү аяктагандан кийин токтотушат;
36. Аткаруу комитетинин ыйгарым укуктары:
— АКИАнын Конференцияларынуюштуруу;
— Жергиликтүү аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгууга катышуу;
— Айылдык кеңеште аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын бекитүүгө катышуу;
— Донорлорго долбоорлорду тандоо жөнүндө маалымат берүү, тандалган инвестициялардын техникалык өнүгүүсү боюнча донорлор менен макулдашуу;
— Донорлорго сатып алуулардын абалы жөнүндө маалымдоо (тендердик документтерди макулдашуу, конкурстун мөөнөттөрү жана жыйынтыктары);
— Подрядчиктерге (жеткирүүчүлөргө) көмөк көрсөтүү, алардын ишине мониторинг жүргүзүү;
— Бүткөрүлгөн долбоорлорду эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө (ЭТТ) боюнча пландарды түзүү;
— Социалдык мобилизациялоону жана дараметти жогорулатууну жүргүзүү жана жүргүзүүгө көмөктөшүү;
— АКИАнын мүчөлөрүнүн, климаттын өзгөрүшү боюнча коомчулуктардын элчилеринин, коомдук кабарчылардын дараметин жогорулатууга көмөктөшүү;
— Социалдык отчеттуулук боюнча иш-чараларды координациялоо;
— Конференциянын/Жалпы чогулуштун чечимдерин ишке ашыруу.
37. Аткаруу комитети өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча Конференцияга, эсептик катоодон өткөзгөн айылдык кеңешкеотчет берет;
38. Аткаруу комитети өзүнүн иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда төмөнкүдөй принциптерди карманат: ыктыярдуулук, мүчөлөрдүн тең укуктуулугу, ачыктык, чынчылдык, мыйзамдуулук, айкындуулук, өз алдынча башкаруу жана Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын сактоо;
39. Жаңы түзүлгөн аткаруу комитетинин уюштуруу отуруму Конференциядан кийин өткөрүлөт, аткаруу комитетинин биринчи отурумунда анын катчысы шайланат жана кийинки отурумдун датасы аныкталат;
40. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн отурумунда аткаруу комитетинин төрагасы жана анын орун басары шайланат. Аткаруу комитетинин курамы төрагадан, төраганын орун басарынан жана башка мүчөлөрдөн турат;
41. Аткаруу комитетинин төрагасы бир жылга шайланат. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн саны так болушу керек. Аткаруучу комитетинин жалпы саны 17 адамдан ашпайт, анын ичинен 50% аялдар жана 50% жаштар;
42. Аткаруу комитетинин кийинки отуруму кеминде 5 (беш) күн мурун бардык мүчөлөрүн кабардар кылуу менен аткаруу комитетинин төрагасы тарабынан чакырылат. Кезексиз отурумдар АКИАнын аткаруу комитетинин кеминде үч мүчөсүнүн жазуу жүзүндөгү талабы боюнча чакырылышы мүмкүн;
43. Аткаруу комитетинин отуруму анын мүчөлөрүнүн 2/3 катышуусунда гана өткөрүлөт. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн кворуму жок болгон учурда, төрага жыйынды жокко чыгарып, кийинки жыйынды 10 (он) күндөн ашпаган мөөнөткө жылдырышы керек;
44. Аткаруучу органынын мүчөлөрүнүн чечимдери добуш берүү жолу менен кабыл алынат, б.а. катышкан мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен. Добуштар тең болуп калган учурда, төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат;
45. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызматтына ылайык автоматтык түрдө аткаруу комитетинин мүчөсү болуп эсептелет жана аткаруу комитетинин бардык иштерине активдүү катышат;
46. Аткаруу комитетинин төрагасынын (төрайымынын) компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
— АКИАнын уставына кол коет;
— Бардык мамлекеттик, жеке, коомдук уюмдарда жана бирикмелерде АКИАнын атынан өкүлчүлүк кылуу;
— Аткаруу комитетинин отурумдарын өткөрүү;
— Конференциянын жана аткаруу комитетинин тапшырмаларын аткаруу;
— Конференцияда өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүү;
— АКИАнын атынан келишимдерге кол коюу;
— Аткаруу комитетинин компетенциясына кирген жана ушул Уставга карама-каршы келбеген башка ыйгарым укуктарды, функцияларды аткаруу.
47. Эгерде АКИАнын аткаруу комитетинин төрагасы (төрайымы) өзүнүн иш-милдеттерин аткара албаса, кайрадан аткаруу комитетинин төрагасы аткаруу комитеттин отурумунда көпчүлүк добуш менен шайланганга чейин төраганын милдеттерин төраганын орун басары аткарат;
48. Аткаруу комитетинин мүчөсү иш мөөнөтү аяктаганга чейин Конференциянынчечими менен кайра чакыртылып алынышы же алмаштырылышы мүмкүн.Ага себеп бул же тигил мүчөнүн өз милдеттерине кайдыгерлик кылгандыгы же аларды аткарбагандыгы же өз ыктыяры менен арыз жазышы болушу мүмкүн. Аткаруу комитетинин жаңы мүчөсүн шайлоо кийинки Конференцияда айылдарда өткөрүлгөн жалпы чогулуштардын чечимдерине ылайык өткөрүлөт.
IX. Текшерүү комиссиясы
49. ТекшерүүкомиссиясыАКИАнынКонференциясындабир жылдык мѳѳнѳткѳ АКИАнын мγчѳлѳрγнѳн 3 кишиден турган курамда шайланат. Текшерүү комиссиясы ѳз ишин акысыз тγрдѳ аткарат;
50. Текшерүүкомиссиянын мүчөлөрү АКИАнын аткаруу комитетинде кандайдыр бир кызматтарды ээлеген адамдар болбоосу керек;
51. Текшерүү комиссиясы АКИАнын аткаруу органынын жана анын башка структураларынын финансылык-чарбалык иштерин көзөмөлдөйт;
52. Текшерүүкомиссиясы жыл аягында отчетун берет жана ал отчет Конференциятарабынан бекитилет;
53. АКИАнын бардык кызмат адамдары текшерүүкомиссиясынын өз милдеттерин аткаруусуна көмөктөшүүгө милдеттүү;
54. Текшерүү комиссиянын мүчөлөрүн кайра шайлоо Конференциянын делегаттарынынтөрттөн биринин талабы боюнча мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүшү мүмкүн;
55. Текшерүүкомиссиясынын төрагасы анын мүчөлөрү тарабынан мүчөлөрдүн ичинен шайланат.
Х. АКИАны жоюу жана реорганизациялоо
56. АКИАнын ѳз ишин токтотуу АКИАны реорганизациялоо же болбосо жоюу жолу менен Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинде каралаган тартипте жγргγзγлѳт.

Каныш-Кыя Айылдык аймагынын
АКИАнын аткаруу комитетинин
Төрагасы _______________ /______________________________/
(колу) (аты-жөнү)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө
Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким А.Ж.Сеңирбаевдин 01.12.2022-жылдагы №01-23/2091 жана 20.12.2022-жылдагы №01-23/2362 чыгыш сандуу Ала-Бука-Жаңы-Базар-Кировка автоунаа жолунун 140-155 км аралыктарына асфальт төшөө жумуштарын аткарып жаткан “Жагалмай” ЖЧКсына акча каражаттарын бөлүп берүү боюнча сунуш катын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Чаткал райондук мамлекетти администрациясынын башчысы аким А.Ж.Сеңирбаевдин сунуш каты эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган акча каражатынан: Каныш-Кыя өкмөтүнүн балансындагы Ала-Бука-Жаңы-Базар-Кировка автоунаа жолунун 140-155 км аралыгындагы асфальт төшөө жумуштарына даярдалган долбоор боюнча мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык Чаткал райондук өнүктүрүү фонд башкармалыгы тарабынан каржылоо боюнча өткөрүлгөн конкурстун негизинде же түзүлгөн келишимден 26 064 466 (жыйырма алты миллион алтымыш төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен бөлүп берүүдө мыйзамдуулугун кароо менен иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика, финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Мүлк салыгын бекитип берүү жөнүндө

Мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгынын 02.12.2022-жылдагы №047/22/07-07/9323 чыгыш сандуу катынын негизинде жазылган Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 08.12.2022-жылдагы №01-18/998 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 3-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык 2023-жылдын 1-январынан тартып мүлк салыгы мыйзам чегинде бекитилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика, финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Абдраимов Матишке үй салууга акча жаражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Кара-Суу айылынын тургуну Абдраимов Матиштин үй салуу боюнча жазган арызынын негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 09.12.2022-жылдагы №01-18/1002 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Кара-Суу айылынын тургуну Абдыраимов Матиштин кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Кара-Суу айылынын 2-группадагы майып тургуну Абдраимов Матишке үй салуу үчүн 100 000 (жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин, курулуш иштерине көмөктөшүүнү уюштуру жагы Кара-Суу айылынын айыл башчысына милдеттендирилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго, Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Райондун желегин өзгөртүү жөнүндө

Чаткал районунун администрация башчысы А.Сеңирбаевдин 28.11.2022-жылдагы №01-23/2044 чыгыш сандуу катынын негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 14.12.2022-жылдагы №01-18/1011 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сунушталган Чаткал районунун желегинин үлгүсү жактырылсын.

3. Чаткал районунун желеги Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сунушталган үлгүсү Чаткал районунун желеги катары бекитүү жагы райондук мамлекеттик администрациясына калтырылсын.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусу жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Кара-Суу айылында өтүүчү спорттук иш чарага 15 000 (он беш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылууларын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылуулары эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган тиркемеде көрсөтүлгөн жарандарга жалпы 555 000 (беш жүз элүү беш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин. (тиркеме тиркелет)

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу айылдардан жардам сурап кайрылган жарандарга Каныш-Кыя айылдык кеңешинин кезектеги XXIIсессиясынан колдоо тапкан акча каражаттары
№ ФИО Айылы Багыты Бөлүнгөн акча каражаты
1 Сулайманова Гүлнар Эрмырзаевна Коргон-Сай Уулу Көбөк уулу Русландын бөйрөгүн дарылантууга 70 000 сом.
2 Нурдинов Калыйбек Айгыр-Жал 1-топтогу майып аялы Эргешова Гүлназдын кезектеги дарылануусуна 50 000 сом.
3 Сатиев Жеңишбек Жер-Капчыгай Бала кезинен майып кызы Мадамилбекова Каныкейдин дарылануусуна 20 000 сом.
4 Алмарсбек уулу Нурдин Каныш-Кыя Жашоо шартына байланыштуу 20 000 сом.
5 Адилбекова Мейилкан Кайың-Суу Рак менен оруугандыктан химия алууга 60 000 сом.
6 Мирзабекова Айнура Ташболотовна Чакмак-Суу Бала кезинен майып кызы Кудайбердиева Сезимайдын операциясына 40 000 сом.
7 Анарбаев Асан Муратбекович Чакмак-Суу Аялы Кадырова Замираны дарылантууга 30 000 сом.
8 Субанова Алиса Кайың-Суу 2-топтогу майып эки уулун дарылантууга 30 000 сом.
9 Алтаев Мухтар Башкы-Терек Өзбекстан республикасына барып дарыланууга 40 000 сом.
10 Кадырова Айсулуу Жокошовна Айгыр-Жал Небереси Кадыров Даниелдин бетиндеги темиреткини дарылантууга 10 000 сом.
11 Мамакеев Урматбек Бейшеналыевич Кайың-Суу 2-топтогу майып уулу Бейшеналиев Бекзатты дарылантууга 20 000 сом.
12 Оморова Кенжегүл Чакмак-Суу Жашоо шартына байланыштуу 10 000 сом.
13 Назарматова Наркан Чакмак-Суу Кызы Жаркылова Даткайымдын дарылануусуна 20 000 сом.
14 Алибеков Кубаныч Кайың-Суу 2-топтогу майып агасы Алибеков Эркинбектин дарылануусуна 20 000 сом.
15 Алимбек уулу Халилбек Кара-Булак Дарыланууга барууга 30 000 сом.
16 Бектурганова Айнура Каныш-Кыя Сиңдиси Бектурганова Акмаралды майыптар интернатына жайгаштырууга 15 000 сом.
17 Манапов Мыктыбек Жер-Капчыгай Апасы Манапова Тургунбүбүнүн жамбаш сөөгүнө операция жасатууга 40 000 сом.
18 Чоңатаев Кубанычбек Каныш-Кыя Уулу Кубанычбек уулу Жеңишбектин жаагына операция жасатууга 30 000 сом.
Жалпы: 555 000 сом.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө
Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаттарынын Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу саламаттыкты сактоо тармагында иштеп жаткан мед кызматкерлерге, билим берүү тармагындагы улуу муун мугалимдерге жаңы-жылдык белектерди берүү боюнчасунушун угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаттарынын Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу саламаттыкты сактоо тармагында иштеп жаткан мед кызматкерлерге, билим берүү тармагындагы улуу муун мугалимдерге жаңы-жылдык белектерди берүү боюнча сунушу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу саламаттыкты сактоо тармагында иштеп жаткан мед кызматкерлерге, билим берүү тармагындагы улуу муун мугалимдерге жаңы-жылдык белектерди берүү үчүн 60 000( алтымыш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл өкмөтү боюнча 2022-жылдын бюджетинде бекитилип иштетилбей калган акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы К.Темирбековдун 2022-жылдын бюджетинде бекитилип иштетилбей калган акча каражаттарын башка багыттагы жумуштарга жумшоо боюнча берген маалыматын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы К.Темирбековдун маалыматы эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатын башка багыттагы жумуштарга жумшоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 11 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын кайрылуусун кароо жөнүндө

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин 23.12.2022-жылдагы №15 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин кайрылуусу эске алынсын.
2. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынадагы үнөмдөлгөн жана кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен сапарга чыгуу үчүн 55 000 (элүү беш миң) сом, техникалардын керектелүүчү күйүүчү жана майлоочу майларына 474 500 (төрт жүз жетимин төрт миң беш жүз) сом, ар кандай чыгымдарга 96 100 (токсон алты миң бир жүз) сом, запастык бөлүктөргө 272 300 (эки жүз жетимиш эки миң үч жүз) сом акча каражатын жумшоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 12 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
А.Баймырзаев атындагы жалпы билим берүүчү мектебине кошумча ашкана жана спорт зал курууда акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин18.10.2022-жылдагы протоколун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин протоколу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 11.02.2022-жылдагы №6токтому менен Жер-Капчыгай айылындагы А.Баймырзаев мектебине кошумча корпус салуу үчүн бекитилген 26 761 320 (жыйырма алты миллион жети жүз алтымыш бир миң үч жүз жыйырма) сом акча каражатынан; аталган мектептин курулуш чатырчасын жабууга 6 500 000 (алты миллион беш жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 13 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Чаткал райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акча каражатын жумшоо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин16.12.2022-жылдагы протоколун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин протоколу эске алынсын.
2. Чаткал райондук өнүктүрүү фондунда балдар чыгармачылык үйүнүн окуу материалдык базасын чыңдоо максатында бөлүнгөн 220 000 (эки жүз жыйырма миң) сом акча каражатына тендер аркылуу керектүү материалдарды алып берүүгө макулдук берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 14 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутат Ж.Атантай уулунун сунушун угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаты Ж.Атантай уулунун сунушу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин спорт залына керектүү жарыктандыруучу каражаттарын алууга акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 15 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн билдирүүсү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшү, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы бюджеттин түзүлгөн отчеттордун жана жазма буйруктарын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн билдирүүсү эске алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшү, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы бюджеттин түзүлгөн отчеттору жана жазма буйруктарын мыйзамдуулугун кароо менен аткаруу Каныш-Кыя айыл өкмөт башчысына тапшырылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 16 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кирешесине бекитилген пландан жылдырап берүү жөнүндө
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 23.12.2022-жылдагы №01-18/1037/1 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгүнө 2022-жылда 223 080 200 (жыйырма үч миллион сексен миң эки жүз) сом акча каражатына план бекитилсе жыл жыйынтыгы менен план 198 599 400 (бир жүз токсон сегиз миллион беш жүз токсон тогуз миң төрт жүз) сомго такталгандыктан пландан 24 480 800 (жыйырма төрт миллион төрт жүз сексен миң сегиз жүз) сом кыскартылып берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII
сессиясынын
№ 17 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл аймагында “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгын аткарууга алуу жөнүндө.
Каныш-Кыя айыл аймагында “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү 2022-жылдын 6-сентябрындагы № 305 КР Президентинин Жарлыгын аткарууга алуу максатында аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкта жана тартипти сактоо эрежелери айыл аймак тарабынан иштелип чыкты. Иштелип чыккан эрежелерди бекитүү зарылдыгы жөнүндөгү “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын жетекчиси М.Чоңатаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин 23.12.2022-жылдагы №17 чыгыш сандуу кайрылуусу эске алынсын.

2. “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү 2022-жылдын 6-сентябрындагы № 305 КР ПРезидентинин Жарлыгын аткарууга алуу максатында аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелери бекитилсин.

3. Атайын иштелип чыккан аймакты өнүктүрүү, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелерин аткарууга алуу “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына милдеттендирилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы : М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII
сессиясынын
№ 17 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл аймагында “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгын аткарууга алуу жөнүндө.
Каныш-Кыя айыл аймагында “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү 2022-жылдын 6-сентябрындагы № 305 КР Президентинин Жарлыгын аткарууга алуу максатында аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкта жана тартипти сактоо эрежелери айыл аймак тарабынан иштелип чыкты. Иштелип чыккан эрежелерди бекитүү зарылдыгы жөнүндөгү “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын жетекчиси М.Чоңатаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин 23.12.2022-жылдагы №17 чыгыш сандуу кайрылуусу эске алынсын.

2. “Улуттук Тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы” жөнүндөгү 2022-жылдын 6-сентябрындагы № 305 КР ПРезидентинин Жарлыгын аткарууга алуу максатында аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелери бекитилсин.

3. Атайын иштелип чыккан аймакты өнүктүрүү, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелерин аткарууга алуу “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына милдеттендирилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы : М.Аликеев

XXIII сессия

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XXIII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
30.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
12.08.2022-жылдагы кезектеги XVIII сессиясынын 19-токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

“КыргызЭнерго” ЖЧКсынын директору Н.И.Мизановдун 29.12.2022-жылдагы №119 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XXIII сессиясы
Токтом кылат:
1. “Кыргыз Энерго”ЖЧКсынын директору Н.И.Мизановдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2022-жылдын 12-августундагы № 19-токтомуна өзгөртүү киргизилсин.

3. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 271-токтомуна ылайык суу фондунун жерлерин аныктап ( суу фондунун жерлери 0,26; 019824) айыл чарба жерлеринен бөлүп алгандыгына байланыштуу “Кыргыз Энерго” ЖЧКсына чакан ГЭС куруу үчүн 6,9712 га “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясындагы жер участогун “Өнөр жайынын, транспорттун,байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев