Архив за месяц: Ноябрь 2018

Пенсиялар кайра эсептелинүүдө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен жарыяланган «Аймактарды өнүктүрүү» жылына карата Кыргыз Републикасынын Өкмөтүнүн «2018-жылдын 1-октябрынан тартып жалпы өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн индексациялоо тууралуу» жана «2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо тууралуу» токтомдоруна ылайык 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө индексациялоо жүргүзүлүп же пенсиялар кайра эсептелинип жатат. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” мыйзамына ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү 2018-жылдын 1-октябрынан тартып индексацияланат.

Эгерде пенсиянын жалпы өлчөмү 2017-жылдагы пенсионерлердин жашоо минимумунун (ПЖМ) өлчөмүнөн төмөн болсо пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат.КР Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча 2017-жылы ПЖМ 4393 сомду тузот.
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-июлундагы №347 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнундө» КР мыйзамына ылайык дайындалган пенсияларды инлексациялоо тартибинин 8-пунктуна ылайык пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо бир учурда жургузулсо, биринчи пенсиянын базалык бөлүгү андан соң пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланары каралган.
« 2018-жылдын 1-октябрынан тартып жалпы өлчөмү откон жылдагы ПЖМ өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн индексациялоо тууралуу» КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган, жалпы өлчөмү 2017-жылдагы пенсионерлердин жашоо минимумунунун өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгү 2017-жылдагы орточо эмгек акынын 2016-жылдагы орточо эмгек акыга карата 105,5% га өлчөмүнө же 100 сомго индексацияланат.
« 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнун өлчөмдөрүн индексациялоо тууралуу» КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнун өлчөмдөрү 1,07 индексациялоо коэфициентине, бирок жалпы өлчөмү 4393 сомдон ашпаган пенсиялар учун 250 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4394 сомдон ашкан пенсиялар учун 370 сомдон кем эмес өлчөмүндө индексацияланат.
Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү базалык бөлүктү, кошумча акыларды жана электр энергиясы учун компенсациялык төлөмдөрдү эске албастан аныкталат.
1-мисал: Эрмекбаев Э.Т. – курагы боюнча пенсия алат, ОАЭ 3120сом, 1-октябрга карата пенсиянын өлчөмү 3423сом, анын ичинде пенсиянын базалык бөлүгү – 1780сом, ЖЭ1-436сом80; , ЖЭ2-1006сом, электр энергиясы үчүн компенсация 200 сом 2018-жылдын 1-октябрынан тартып индексация төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлот:

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациялангандан кийин

Базалык бөлүк
1780сом
1780+100=1880 сом

ЖЭ1
436,80
436,80

ЖЭ2
1006
1006

(ЖЭ1+ЖЭ2)
436,80+1006=1442,80
1442,80*1,07=1543,8 сом

Электр энергиясы үчүн компенсация
200 сом
200 сом

2018-ж 1-октябрдан тартып индексация.н өлчөмү
__
1543,80-1442,8=101 сом бирок 250 сом кошулат.

Төлөнө турган пенсиянын жалпы өлчөмү
3422,80 сом
3772,80 сом (1880+1442,8+250+250)
2-мисал
Иванов.В.М- курагы боюнча пенсия алат. 2018-жылдын 1-октябрына карата пенсиясынын жалпы өлчөмү 25851 сомду тузот, анын ичинен пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, ЖЭ1-3450сом, ЖЭ2-20621 сом. Пенсиянын өлчөмү 2017-жылдагы ПЖМ (4393сом) өлчөмүнөн жогору болгондуктан, пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланбайт, 1780 сом өлчөмүндө калат, ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү төмөнкүдөй тартипте индексацияланат:

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациядан кийин

Базалык бөлүк
1780 сом
1780 сом

ЖЭ1
3450 сом
3450 сом

ЖЭ2
20621 сом
20621 сом

(ЖЭ1+ЖЭ2)
(3450+20621)=24071
24071*1,07=25756 сом
25756-24071=1685 сом

Төлөнө турган пенсиянын өлчөмү
25851 сом
27536 сом
(1780+24071+1685)

3-мисал
Алиев.К.Н- курагы боюнча пенсия алат. 2018-жылдын 1-октябрына карата пенсиясынын жалпы өлчөмү 3965 сомду тузот, анын ичинен пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, ЖЭ1- 295 сом, ЖЭ2 – 367 сом, пенсиялардын мурда жүргүзүлгөн, кайра эсептөөлөрүнүн суммасы- 1281 сом, электр энергиясы үчүн компенсация-242 сом, 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын өлчөмү төмөнкүдөй тартипте индексацияланат.

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациядан кийин

Базалык бөлүк
1780 сом
1780 сом+100 сом = 1880 сом

ЖЭ1
295 сом
295 сом

ЖЭ2
367 сом
367 сом

Пенсиялардын мурда жүргүзүлгөн кайра эсептөөлөрүнүн суммасы
1281 сом
1281 сом

ЖЭ1+ЖЭ2+кайра эсептөөлөр суммасы 2018-ж 1-октябрынан тартып индексациянын өлчөмү
295+367+1281=1943 сом
1943*1,07=2079 сом
2079-1943=136 сом 250 сомдон аз болгондуктан,250 сомдон кошулат.

Электр энергиясы үчүн компенсация
242 сом
242 сом

Төлөнө турган пенсиянын жалпы өлчөмү
3965 сом
4315 сом

(1880+1943+250+242)

Кыргыз Республикасына сиңирген озгочо эмгеги учун пенсия алган адамдарга пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү жалпы негиздерде индексацияланат.
«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жонундо» КР Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык эсептелген толук эмес иш стажында жана 1,2 жана 3 топтогу майыптыгы боюнча пенсия алган адамдарга пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү мыйзам чегинде индексацияланат.
Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча (СПК) пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү багуусундагылардын санына жараша жүргүзүлөт: багуусундагы 1 балага- 50% өлчөмүндө, 2 балага 90% өлчөмүндө, 3 балага 120% өлчөмүндө жана 4 жана андан ашык балага 150% өлчөмүндө.
Райондогу бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда жашаган адамдардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо райондук коэфициенттерди колдонбостон жүргүзүлөт.
Пенсияны индексациялоо менен бир учурда пенсионерде башка негиздер боюнча кайра эсептөө укугу келип чыкса (ЖЭ2 боюнча, стаж, эмгек акы, 80 жаш куракка толгондугу жана башка тууралуу кошумча маалыматтар), анда алгач ушул негиздер боюнча кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп, андан кийин пенсиянын базалык жана камсыздандыруу стажы жонундо кошумча документтер берилген учурда индексациялоонун өзгөртүлүүго жатпайт.
Жогоруда белгиленгендей мамлекет тарабынан пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртуу, социалдык абалын чындоо жана пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнөн жогорку денгээлде жеткирүү боюнча иш аракеттер көрүлүүдө. 2018-ж 1- октябрынан тартып орточо пенсиянын көлөму 5733 сомго жетиши күтулүүдө.
Азыркы учурда пенсияларды кайра эсептөө иштери аягына чыгып калды, же октябрь айынын пенсиялары кайра эсептөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин тийиштүү өлчөмдө көбөйтүлгөн кошумча суммалары менен төлөнуп жатат.
Ал эми райондо социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык маселелер боюнча биздин райондук Социалдык фонд башкармасына же 0772-29-41-28, 0774-23-76-47, 0776-86-86-13 телефондору аркылуу байланышып, маалымат алсаныздар болот.
А. Эшикулов, Чаткал райондук Социалдык фонд
Башкармасынын башчысы

А. Айымбетов орто мектебинде семинар пайдалуу өттү

2-ноябрда Алике Айымбетов атындагы негизги жалпы билим берүүчү мектебинде ,,Маалымат жана медиа», ,,Сабакка анализ беруу» темасында семинар өткөрүлдү. Семинар мектептин усулчусу Темирова Нурзат Султанбековна тарабынан даярдалып, семинарга райондук билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Субанова Садакан жана жакынкы мектептин усулчулары, мугалимдер катышты. Өткөрүлгөн семинар учурдун муктаждыктарына ылайык иштелип чыккандыгы жана көйгөйлүү маселелерди чечуучу темалар коюлгандыгын менен кызыктуу өткөрүлдү. Темирова Нурзат Султанбекованын сабагы көпчүлүктүн жактыруусуна алынып «Үлгүлүү сабак » деп табылды. Райондук денгээлде жайылтуу жагы сунушталды.

айымбетов 1 айымбетов 2 айымбетов 3 айымбетов 4

М.Эшназаров

Терек-Сай айылдык кеңешинин токтомдору (2018-жыл)

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык Кеңешининтөрагасын шайлоо жөнүндө”.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 28-37-беренелерине ылайык Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык Кеңешинин төрагасы болуп, эсептөө комиссиясынын 2018-жылдагы _______ протоколунун негизинде 2300 шайлоо участкасынан депутат Ажакматов Ильяс Калмаматович шайлансын.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 2Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек, Эшалы-Болуш айыл макамын алуу боюнча Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясы, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы, Терек-Сай айылдык аймагы менен биргеликте тузүлгөн комиссиянын АКТысын бекитүү жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек, Эшалы-Болуш айыл макамын алуу боюнча Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясы, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы, Терек-Сай айылдык аймагы менен биргеликте тузүлгөн комиссиянын АКТысынкарап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек, Эшалы-Болуш айыл макамын алуу боюнча Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясы, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы, Терек-Сай айылдык аймагы менен биргеликте тузүлгөн комиссиянынАКТысы бекитилсин.

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек, Эшалы-Болуш айыл макамын алуу боюнча тиешелүү иш кагаздарын жүргүзүү Терек-Сай айылдык аймагына жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин Өнөр жай,транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдык Кенеши
Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

№ 1 Т О К Т О М У

“ Терек-Сай Жаштары”ЖЧКоомунун кайрылуусу жөнүндө”
“Терек-Сай Жаштары” ЖЧКоомуна курулуш иштерин жургүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын жер казыналар жөнүндөгү мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 28-беренесине ылайык жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча “ Терек-Сай Жаштары” ЖЧКнун кайрылуусу менен таанышып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1. “Терек-Сай жаштары” ЖЧКоомунун кайрылуусунун негизинде курулуш объектилери үчүн кошумча 14 га жер участогу убактылуу пайдаланууга бөлүнүп берилсин.
Терек-Сай айылдык Кеңешинин 2015-жылдын 25-майында №8 токтому ылайык 3785 МЕ Лицензиясынын негизинде 56,02 га, 2016-жылдын 27-октябрындагы №2 токтомуна ылайык 25,36 га жана 2017-жылдын 10-мартында №1 токтомуна ылайык 18,89 га, бардыгы 114 га жер аянты убактылуу пайдаланууга бөлүнүп берилди.

2. Берилген жер аянтын бөлүп берүү жана тиешелүү документтерин даярдап берүү жагы Чаткал райондук “Мамлекеттик жер каттоо” жана архитектура башкармасынан суралсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек-Сай айылдык Кеңешинин
Төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

№ 2 Т О К Т О М У

“Терек-Сай айылынын тургуну М.Качикееванын үй салуу үчүн материалдык жардам көрсөтүү боюнча Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынынкаты жөнүндө”

Терек-Сай айылынын тургуну М.Качикееванын үй салуу үчүн материалдык жардам көрсөтүү боюнча Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 05-мартындагы № К-35 катын жана М.Качикееванын арызын угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык КенешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылынын тургуну М.Качикеевага үй салуу үчүн 50 000 (элүү мин) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У

“Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын проектор, түстүү принтер алып берүү боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын проектор жана түстүү принтер алып берүү боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык аймагына проектор жана түстүү принтер алуу үчүн 55000 (элүү беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У

“Терек-Сай айылдык аймагынын экономист-статисти А.Жантаеванын санакчыларга эмгек акы төлөп берүү боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын экономист-статисти А.Жантаеванын санакчыларга эмгек акы төлөп берүү боюнчакайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык аймагынын 18 санакчысына 1000(бир миң)сомдон 18000 (он сегиз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
“Терек-Сай айылдык аймагынын ЖЧХ адиси А.Анарбаевдин айыл чарбага керектүү шаймандарды алып берүү боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын ЖЧХ адиси А.Анарбаевдин айыл чарбага керектүү шаймандарды алып берүү боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык аймагына айыл чарбага керектүү шаймандарды алуу үчүн 11000 (он бир мин) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 6Т О К Т О М У
“30” март 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек-Сай айылдык аймагынын “Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмунун улуу тайпасынын тарбиячысы Г.Ташбаеванын ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагынын “Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмунун улуу тайпасынын тарбиячысы Г.Ташбаеванын ден соолугуна байланыштуу материалдык жардам сурап кайрылган “Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмунун жетекчиси Ч.Баимбетованын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап , Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын“Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмунун улуу тайпасынын тарбиячысы Г.Ташбаевага ден соолугуна байланыштуу 50 000 (элүү мин) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У

Терек-Сай айылдык аймагынын Эшалы-Болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын тренери Ж.Ташболотовдун Жалал-Абад шаарында Республикалык деңгээлде өтүүчү воллейбол оюнунун VIII-турнирине окуучуларды алып баруу жөнүндө“

Терек-Сай айылдык аймагынын Эшалы-Болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын тренери Ж.Ташболотовдун Жалал-Абад шаарында Республикалык деңгээлде өтүүчү воллейбол оюнунун VIII-турнирине окуучуларды алып баруу жөнүндөкайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын Эшалы-Болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын окуучуларын Жалал-Абад шаарында Республикалык деңгээлде өтүүчү воллейбол оюнунун VIII-турнирине алып баруу үчүн 15000 (он беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагынын ветеринардык сервистин башчысы Ш.Каратаевдин айлык акысы боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын ветеринардык сервистин башчысы Ш.Каратаевдин айлык акысы боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын ветеринардык сервистин башчысы Ш.Каратаевдин айлык акысына 1000 (бир миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошулсун.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын китепканасынын айланасын тосуу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын китепканасынын айланасын тосуубоюнча китепкананын башчысы Д.Паизкулованын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап , Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын китепканасынын айланасын тосууүчүн 20000 (жыйырма миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагынын тургуну С.Нурумбетованын кызынын жүрөгүнө операция жасатууга материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын тургунуС.Нурумбетованын кызынын ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча С.Нурумбетованынкайрылуусун карап чыгып жана талкуулап , Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын тургунуС.Нурумбетованын кызынын жүрөгүнө операция жасатууга материалдык жардам көрсөтүү үчүн 100000 (жүз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 11 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Мырзалиев көчөсүнүн тургуну К.Абдылаеванын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Мырзалиев көчөсүнүн тургуну К.Абдылаеванын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча К.Абдылаеванын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Мырзалиев көчөсүнүн тургуну К.Абдылаеванын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу 5000 (беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 12 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек көчөсүнүн тургуну Б.Балтагуловдун ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек көчөсүнүн тургуну Б.Балтагуловдун ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча Б.Балтагуловдункайрылуусун карап чыгып жана талкуулап , Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек көчөсүнүн тургунуБ.Балтагуловдун ден-соолугуна байланыштуу 10000 (он миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 13 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылынын тургуну Л.Токтогулованын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Терек-Сай айылынын тургуну Л.Токтогулованын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча Л.Токтогулованын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылынын тургунуЛ.Токтогулованын турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу 15000 (он беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 14 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Горняк-1 көчөсүнүн тургуну Н.Саиповдун ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Горняк-1 көчөсүнүн тургуну Н.Саиповдун ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча Н.Саиповдункайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Горняк-1 көчөсүнүн тургунуН.Саиповдун ден-соолугуна байланыштуу 5000 (беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 15 Т О К Т О М У

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагынын Ак-Терек көчөсүндө жайгашкан спорт залдын тренери Д.Исмановдун 2018-жылдын 1-апрель күнү Ош шаарында Улан Жоробаевдин элесине арналган курөшкө окуучуларды алып
баруу жөнүндө“

Терек-Сай айылдык аймагынын Ак-Терек көчөсүндө жайгашкан спорт залдын тренери Д.Исмановдун 2018-жылдын 1-апрель күнү Ош шаарында Улан Жоробаевдин элесине арналган курөшкө окуучуларды алып баруу жөнүндөкайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын Ак-Терек көчөсүндө жайгашкан спорт залдын окуучуларын 2018-жылдын 1-апрель күнү Ош шаарында Улан Жоробаевдин элесине арналган курөшкө алып баруу үчүн 8000 (сегиз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 16 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын дүкөндөрүнүн жанына коопсуздукту камсыз кылуу максатында тосмо орнотуу жөнүндө“
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын дүкөндөрүнүн жанына коопсуздукту камсыз кылуу максатында тосмо орнотуу жөнүндөкайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын дүкөндөрүнүн жанына коопсуздукту камсыз кылуу максатында тосмо орнотууүчүн 100000 (жүз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 17 Т О К Т О М У
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Камчыбеков жалпы орто билим берүүчү мектебинин бий классына тепкич куруу жөнүндө“
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Камчыбеков жалпы орто билим берүүчү мектебинин бий классына тепкич куруу жөнүндөарызын карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Камчыбеков жалпы орто билим берүүчү мектебинин бий классына тепкич куруу үчүн 13000 (он үч миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 18 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө телевизор алуу жөнүндө“
Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө телевизор алуу маселесин карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө телевизор алууүчүн 20000 (жыйырма миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 19 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“8-Март- аялдардын эл аралык күнүн жогорку деңгээлде өткөрүү жөнүндө “
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын 8-Март-аялдардын эл аралык күнүн жогорку деңгээлде өткөрүү максатында Баатыр Эне, Эне Даңкы орденин алган, айылдык аймактын өнүгүүсүнө салымын кошкон энелерди баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар менен сыйлоо, айымдар арасында спорттук мелдештерди уюштуруу боюнча кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январына иштетилбей калган калдыктын эсебинен 8-Март-аялдардын эл аралык күнүн жогорку деңгээлде өткөрүү максатында Баатыр Эне, Эне Даңкы орденин алган, айылдык аймактын өнүгүүсүнө салымын кошкон энелерди баллуу белектер жана акчалай сыйлыктар менен сыйлоо, айымдар арасында спорттук мелдештерди уюштуруу үчүн 40000 (кырк миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.
Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 20 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык Кеңешинин V чакырылышынын 2010-жылдын 03-декабрындагы кезексиз сессиясынын №1 чечимин жокко чыгаруу жөнүнө ”
Терек-Сай айылдык аймагынын Өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы М.Каиповдун азыркы учурда турак жай салуу үчүн кезекте турган жарандардын саны көп болгондугуна байланыштуу бөлүнүп берүүлүчү жердин аянтын өзгөртүү боюнча сунушун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагында азыркы учурда турак жай салуу үчүн кезекте турган жарандардын саны көп болгондугуна байланыштуу айылдык Кеңешинин V чакырылышынын 2010-жылдын 03-декабрындагы кезексиз сессиясынын №1 чечиминин 2-бөлүгү жокко чыгарылсын.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын жер адиси И.Смановго жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин Өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абад областы, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 30-марты.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 21 Т О К Т О М У

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагында турак жай салуу үчүн жер аянтын бөлүштүрүү жөнүндө”
Терек-Сай айылдык аймагында турак жай салуу үчүн жер аянтын бөлүштүрүү жөнүндөгү өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы М.Каиповдун азыркы учурда турак жай салуу үчүн кезекте турган жарандардын саны көп болгондугуна байланыштуу бөлүнүп берилүүчү жердин аянтын өзгөртүү боюнча сунушун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык КеңешининVIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагында турак жай салуу үчүн жарандарга 0,04 га жер аянты бөлүнүп берилсин.

Кызыл-Токой айылында турак жай салуу үчүн кезете турган жарандарга тизме боюнча 0,06 га жер аянты бөлүнүп берилсин

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин Өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
төрагасынын орун басары: Сартманбетов И.Ж.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“ Т.Эрматов атындагы Балдар жана Өспүрүмдөр Спорт мектебинин директору Акжол уулу Равшандын 2018-жылдын 10-17-апрелинде Жалал-Абад жана Кочкор-Ата шаарында өтүүчү Спартакиадага жолдомо алган окуучулардын жол, тамак-аш, жатакана чыгымдары боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Т.Эрматов атындагы Балдар жана Өспүрүмдөр Спорт мектебинин директору Акжол уулу Равшандын 2018-жылдын 10-17-апрелинде Жалал-Абад жана Кочкор-Ата шаарында өтүүчү Спартакиадага жолдомо алган окуучулардын жол, тамак-аш, жатакана чыгымдары боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Жалал-Абад жана Кочкор-Ата шаарында өтүүчү Спартакиадага жолдомо алган окуучулардын жол, тамак-аш, жатакана чыгымдары үчүн 8000 (сегиз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 4Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай Тазалык” ишканасынын директору Ш.Балтагуловдун Терек-Сай айылдык аймагына караштуу көчөлөрдүн таштандыларын чыгаруу үчүн бир жылдык чыгымдары жөнүндө

“Терек-Сай Тазалык” ишканасынын директору Ш.Балтагуловдун Терек-Сай айылдык аймагына караштуу көчөлөрдүн таштандыларын чыгаруу үчүн бир жылдык чыгымдарыбоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу көчөлөрдүн таштандыларын чыгаруу үчүн “Терек-Сай Тазалык” ишканасына125000 (жүз жыйырма беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“ Терек-Сай айылынын тургуну Т.Шералиеванын ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек-Сай айылынын тургуну Т.Шералиеванын ден-соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүүбоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылынын тургуну Т.Шералиеванын ден-соолугуна байланыштуу 50000 (элүү миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.
Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“ Терек-Сай айылдык аймагынын жаштар Кенешинин төрагасы Дербишев Медердин Каныш-Кыя айылдык аймагында “Дени сак улут-өнүгүп жаткан өлкө” деген ураан алдында өткөрүлө турган спорт оюнуна катышуу боюнча кайрылуусу жөнүндө”

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сай айылдык аймагынын
Айылдык Кенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек-Сай айылдык аймагынын жаштар Кенешинин төрагасы Дербишев Медердин Каныш-Кыя айылдык аймагында “Дени сак улут-өнүгүп жаткан өлкө” деген ураан алдында өткөрүлө турган спорт оюнуна катышуубоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
“Дени сак улут-өнүгүп жаткан өлкө” деген ураан алдында өткөрүлө турган спорт оюнуна катышууга5000 (беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 16-апрели.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 7Т О К Т О М У
“16 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай айылдык аймагындагы жер салыгынын баасын кароо жөнүндө”
Терек-Сай айылдык аймагынынсалык кызматкери Ө.Качикеевдин жер салыгынын базалык ставкалары жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Чаткал районунун Терек-Сай айылдык аймагы Кыргыз Республикасынын тоолуу, жашоо шарты оор, барууга кыйын алыскы аймактардын тизмесине киргендиктен жана жер картышынын түшүмдүүлүгү начар экендигин эске алуу менен айыл чарба үчүн жер салыгынын базалык ставкасы өзгөртүүсүз калтырылсын.
Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын салык кызматкери Ө.Качикеевге жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Терек-Сай атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин айлана-тегерегин тосуу жөнүндө”

Терек-Сай атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин айлана-тегерегин тосуубоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Терек-Сай атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин айлана-тегерегин тосуу үчүн 77800 (жетимиш жети миң сегиз жүз) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 2Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.
Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
“Б.Камчыбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин имаратын туура эксплатациялоо. коопсуз шарттарды түзүү жөнүндө”

Б.Камчыбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору К.Аликееванын мектептин имаратын туура эксплатациялоо. коопсуз шарттарды түзүү боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Б.Камчыбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин имаратын туура эксплатациялоо. коопсуз шарттарды түзүү үчүн34400(отуз төрт миң төрт жүз) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Келечек” м.ч.б.б.уюмунун музыкалык залынын капиталдык ремонту жөнүндө

“Келечек” м.ч.б.б.уюмунун жетекчиси Ч.Аликееванын бала бакчанын музыкалык залынын капиталдык ремонту боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

“Келечек” м.ч.б.б.уюмунун музыкалык залын капиталдык ремонтоо үчүн440404 (төрт жүз кырк миң төрт жүз төрт) сом акча каражаты атайын каражаттар эсебинен (спец.счет) бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Бүчүр” м.ч.б.б.уюмуна шланга,чаң соргуч жана килем алуу жөнүндө

“Бүчүр” м.ч.б.б.уюмунун жетекчиси Г.Камчыбекованын бала бакчага шланга,чаң соргуч жана килем алуубоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

“Бүчүр” м.ч.б.б.уюмуна шланга,чаң соргуч жана килемалуу үчүн46500 (кырк алты миң беш жүз) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Ак-Терек айылынын күрөш залынын окуучуларын Жалал-Абад шаарына Стамкулов Икром ажынын элесине арналган турнирге алып баруу жөнүндө”

Ак-Терек айылынын күрөш залынын машыктыруучусу Д.Исмановдун 25-27-апрель күндөрү окуучуларды Жалал-Абад шаарына Стамкулов Икром ажынын элесине арналган турнирге алып баруубоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Ак-Терек айылынын күрөш залынын окуучуларын Жалал-Абад шаарына Стамкулов Икром ажынын элесине арналган турнирге алып барууүчүн11000 (он бир миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Терек-Сай айылынын тургуну У.Салибаевдин китебин чыгаруу жөнүндө”

Терек-Сай айылынын тургуну У.Салибаевдин китеп чыгаруу боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Терек-Сай айылынын тургуну У.Салибаевдин китебин чыгаруу үчүн50000 (элүү миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Эшалы-Болуш көчөсүнүн тургуну Б.Тургунбаеванын иниси Ражаббай уулу Кубанычбек тоголок жетим болгондугуна байланыштуу контрагын төлөөдө материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Эшалы-Болуш көчөсүнүн тургуну Б.Тургунбаеванын иниси Ражаббай уулу Кубанычбек тоголок жетим болгондугуна байланыштуу контрагын төлөөдө материалдык жардам көрсөтүү боюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Эшалы-Болуш көчөсүнүн тургуну тоголок жетим Ражаббай уулу Кубанычбектин контрагын төлөө үчүн 30000 (отуз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Горняк-2 көчөсүнүн тургуну Р.Мавлянованын каза болгон кызынын балдарын окуутууда кыйынчылыктар болуп жаткандыгына байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Горняк-2 көчөсүнүн тургуну Р.Мавлянованын каза болгон кызынын балдарын окуутууда кыйынчылыктар болуп жаткандыгына байланыштуу материалдык жардам көрсөтүүбоюнчакайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Горняк-2 көчөсүнүн тургуну Р.Мавлянованын каза болгон кызынын балдарын окуутууда кыйынчылыктар болуп жаткандыгына байланыштуу 5000 (беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Ынтымак көчөсүнө таза суу чыгаруу үчүн пластик түтүк жана лист алуу жөнүндө”

Ынтымак көчөсүнүн тургундарынын таза суу чыгаруу үчүн пластик түтүк жана лист алуу боюнча арызын карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Ынтымак көчөсүнө таза суу чыгаруу үчүн пластик түтүк жана лист алууга 82160(сексен эки миң жүз алтымыш) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Кызыл-Токой айылынын тургундары Г.Аширбекованын уулу I-топтогу майып болгондугуна байланыштуу жана Марат кызы Динаранын кызынынден-соолугуна байланыштуу дарылануусу үчүн материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Кызыл-Токой айылынын тургундары Г.Аширбекованын уулу I-топтогу майып болгондугуна байланыштуу жана Марат кызы Динаранын кызынын ден-соолугуна байланыштуу дарылануусу үчүн материалдык жардам көрсөтүүбоюнча кайрылууларынкарап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Кызыл-Токой айылынын тургуну Г.Аширбекованын уулу I-топтогу майып болгондугуна байланыштуу дарылануусу үчүн 25000 (жыйырма беш миң) сом акча каражаты жанаМарат кызы Динаранын кызынын ден-соолугуна байланыштуу 25000 (жыйырма беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 11 Т О К Т О М У
“23” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жыл ичиндеги өзгөчө кырдаалдар жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жыл ичиндеги өзгөчө кырдаалдар боюнча маселеникарап чыгып жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:
Терек-Сай айылдык аймагында 2018-жыл ичиндеги өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында 100000 (жүз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 12 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Кызыл-Токой айылынын кол өнөрчү айымдарынан түзүлгөн тобунун алгачкы жумушун баштоого материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

Кызыл-Токой айылынын кол өнөрчү айымдардан түзүлгөн тобунун алгачкы жумушун баштоогоматериалдык жардам көрсөтүүбоюнча кайрылуусункарап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Кызыл-Токой айылынын кол өнөрчү айымдардан түзүлгөн тобунун алгачкы жумушун баштоого 25000 (жыйырма беш миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 13 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“ Өзгөчө кырдаалдар боюнча адис- Г.Сейитбекованы жумуш ордуна жайгаштыруу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагында сел ташкыны көп болгондугуна байланыштуу Г.Сейитбекованы Өзгөчө кырдаалдар боюнча адистигине окуткан. Окуусун аяктап келген Г.Сейитбекованын жумуш ордуна жайгаштыруу боюнча кайрылуусункарап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңеши VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Г.Сейитбекова өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматынасыноо мөөнөтү менен келишимдин негизинде3000 (үч миң) сом айлык акы төлөө менен кабыл алынсын.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 14 Т О К Т О М У
“23 ” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Чаткал райондук ИИБнүн Терек-Сай айылдык аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, милициянын подполковниги Ө.Жумабаевдин күйүучү май боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Чаткал райондук ИИБнүн Терек-Сай айылдык аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, милициянын подполковниги Ө.Жумабаевдин күйүучү май боюнча кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Чаткал райондук ИИБнүн Терек-Сай айылдык аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, милициянын подполковниги Ө.Жумабаевге авто унаанын күйүүчү майына 8 айга 51000 (элүү бир миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 15 Т О К Т О М У
“23” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын ФЭБ бөлүмүнө 1С программасын орнотуу боюнча кайрылуусу жөнүндө”

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын ФЭБ бөлүмүнө 1С программасын орнотуу боюнчакайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык аймагынынФЭБ бөлүмүнө 1С программасын орнотууүчүн 40000(кырк миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К
Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 23-апрели.

КыргызРеспубликасы
Жалал-Абад областы
Чаткал району
Терек – Сайайылдыкаймагынын
айылдыкКенеши

Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Чаткальский район
айылный Кенеш
Терек-Сайского айылного аймака

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 16 Т О К Т О М У
“23” апрель 2018 – жыл. Терек–Сай айылы.

“Турциядагы жаны, заманбап, жаны технология менен иштеп жаткан фабрика менен жакындан таанышып келүү үчүн жумушчу топ түзүү жөнүндө”
“Эти-Бакыр Терек-Сай”ЖЧК нун директору Махир Тезджан Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Тереккан”, “Ашуу”жана “Терек” кендерин иштетүүгө укугун жеңип алтын иштеп чыгаруучу жаны заманбап фабрика куруу керектиги жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин 2018-жылдын 23-апрелиндеги VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Тереккан”, “Ашуу”жана “Терек” кендерин иштетүүгө жаны, заманбап технологиялар менен жабдылган алтын иштеп чыгаруучу фабрика куруу зарылчылыгы пайда болгондуктан, Турцияда иштеп жаткан заманбап фабриканын технологиясы менен 2018-жылдын 7-майынан 14-майына чейин Турция мамлекетине Стамбул шаарына жакындан таанышып келүү максатында төмөндөгүдөй курамда жумушчу топ түзүлсүн:
Анарбаева Б. -Жооптуукатчы;
Белдибеков Замирбек- Чаткал Экотехтин адиси;
Сулайманов Алтынбек – Чаткал ӨКБ башчысы ;
Ажакматов И. -Терек-Сай айылдык Кенешинин төрагасы;
Орозбаева Ч. -айылдык Кеңештин депутаты;
Каипов М. -айылдык Кеңештин депутаты;
Курманбеков Ж. -айылдык Кеңештин депутаты;
Сартманбетов И.-айылдык Кеңештин депутаты;
Ташбаев М. -айылдык Кеңештин депутаты;
Каныбеков Н.-айылдык Кеңештин депутаты;
Эшиев Исак -Элдин өкүлү ;
Раев Алмаз -Элдин өкүлү ;
Шырдаков Нургазы -Элдин өкүлү ;
Ажыбеков Абдыжапар -Элдин өкүлү;
Ажыбеков Алтынбек -Элдин өкүлү;
Мамытов Айбек -Элдин өкүлү ;
Джаркулов Кеңеш -Элдин өкүлү ;
Ныязбеков Бекмурат -Элдин өкүлү;
Акбулаев Абдумитал -Элдин өкүлү;
Турдалиев Данияр –Специалист;
Мырзалиев Адылбек-Элдин өкүлү;
Маатов Бектемир-Элдин өкүлү;
Назарбубаев Эрмек -Элдин өкүлү.
2. Жумушчу топ Турцияга барып, жаны технологиядагы заманбап иштеп жаткан фабриканы жеринде көрүп, иш жүзүндө таанышышып, пикир алмашуу менен элге, жаратылышка, жаныбарларга зыяндуулугу жок экенине ишенгенден сон, келгенден кийин Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Тереккан”, “Ашуу”жана “Терек” участкаларына жаны заманбап алтын иштеп чыгаруучу фабрика курууну колдогон Терек-Сай элинин кайрылуусун колдоо боюнча туура чечим чыгарсын.
3. “Эти-Бакыр Терек-Сай” ЖЧК нын өкүлдөрүнө атайын түзүлгөн жумушчу топту Турцияга алып барып, иштеп жаткан жаны заманбап фабриканын технологиясы, иштөө ыкмалары, зыяндуулугунун жоктугу, артыкчылыктары, менен тааныштырып келүү жүктөлсүн.
4. Бултоктомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Терек-Сай айылдык Кенешинин төрагасы И.К.Ажакматовго милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

 

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну.

Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

№ 1 Т О К Т О М У

Терек-Сай айылдык аймагынын Кызыл-Токой айылына караштуу Жаштык көчөсүнө көпүрө салуу үчүн жер аянтын бөлүп берүү жөнундө
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын Жаштык көчөсүнө көпүрө салуу жөнүндө Жаштык көчөсүнүн тургундарынын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын Доулту Сайдын булагынын чыгыш тарабынан, Ала-Бука МЖС автожолунун түштүк тарабына суусунун түндүк тарабына көпүрө салуу үчүн жер участогу бөлүнүп берилсин.

Берилген токтомдун мыйзамдуулугун карап, жер аянтын бөлүп берүү жана тиешелүү документтерин даярдап берүү жагы Чаткал райондук «Мамлекеттик жер каттоо» жана архитектура башкармасынан суралсын.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну.

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын 21-июну.

 

 

 

Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

 

№ 1 Т О К Т О М У 

 

“Асани”ЖЧКоомуна кезектеги лицензияына уруксат берүү жөнундө

“Асани” ЖЧКоомунун өкүлү Кызыл-Токой айылынын тургуну Ботобеков Рысбектин Кара-Жыгач участкасындагы чачыранды алтын кенине чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн кезектеги лицензиясын алуу боюнча  билдирүүсүн угуп жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Асани” ЖЧКоомуна Кара-Жыгач участкасында чачыранды алтиын кенине чалгындоо иштерин жүргузүү үчүн кезектеги лицензиясын алууга уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун   аткарылышын    көзөмөлдөө   жагы  айылдык   Кенештин   өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык    маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси С.Абасовго компьютер жана принтер алып берүү жөнүндө.

Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси С.Абасовдун компьютер жана принтер алып берүү боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси С.Абасовго компьютер жана принтер алып берүү үчүн 40 000 (кырк миң ) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну.
Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У

Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-классынын окуучусу Алмазбек кызы Диананын республикалык турга барып келүүсү боюнча чыгымдарын төлөө жөнүндө.

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл- Токой айылынын тургуну А.Оморкулованын кызы Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-классынын окуучусу Алмазбек кызы Диананын “ 2018-жыл Региондорду өнүктүрүү жылына” карата волейбол боюнча республикалык турга жолдомо алгандыгына байланыштуу кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек–Сай айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-классынын окуучусу Алмазбек кызы Диананын “ 2018-жыл Региондорду өнүктүрүү жылына” карата волейбол боюнча республикалык турга жолдомо алгандыгына байланыштуу барып келүү чыгымдары үчүн 5000 (беш миң ) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну
Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагында иштетилбей калган калдыкты жылдыруу жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын иштетилбей калган калдыкты атайын каражаттар эсебинен электро энергия статьясына жылдыруу жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январына иштетилбей калган калдыкты атайын каражаттар ( СПЕЦ) эсебине 2231 статьясына жылдырып 701 разделинин башкаруу кызматынан 200,0миң сом акча каражатын электро энергия карызына которуп берүү үчүн бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.СУвановага жүктөлсүн.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагында иштетилбей калган калдыкты жылдыруу жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын иштетилбей калган калдыктан электро энергия статьясына жылдыруу жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январына карата жергиликтүү бюджеттин эсебинен иштетилбей калган калдыктан 2215 беренесинен 2231 беренесине жылдырып 709-11 разделинин балдар бакчасынан 50,0 миң сом, 709-21 разделинин мектептен 3111 жана 3112 беренелеринен 2231 беренесине 177,8 миң сом акча каражатын электро энергия карызына которуп берүү үчүн бөлүнүп берилсин.

Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.СУвановага жүктөлсүн.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абад областы , Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 06-июну
Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу балдар бакчаларынын тамак-аш үчүн акча каражат бөлүү жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Кыргыз Республикасынын токтомуна ылайык балдар бакчаларынын тамак-аш үчүн норма ар бир балага 18 сомдон бекитилген, Терек-Сай айылдык аймагына караштуу балдар бакчасынын тамак аш үчүн 2019-жылдын бюджеттик долбоорунда 25 сомдон түзүлгөндүгүнө байланыштуу ар бир балага жергиликтүү бюджеттин эсебинен 7 сомдон каражат бөлүнүп берилсин.

Терек-Сай айылдык аймагынын балдар бакчасынын тамак-аш үчүн атайын каражаттар эсебинен ар бир балага 13,05 сомдон каражат бөлүнүп берилсин.
Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.СУвановага жүктөлсүн.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абадоблусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 1 Т О К Т О М У 

Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча ЖӨБ органдары үчүн методикалык колдонмосун бекитүү.

 

Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча ЖӨБ органдары үчүн методикалык колдонмосун бекитүү жөнүндө Терек-Сай айылдык аймагынын жооптуу катчысы Б.Анарбаеванын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча ЖӨБ органдары үчүн методикалык колдонмосу бекитилсин.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика жана жаратылыш коргоо, экология боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 2 Т О К Т О М У 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек-Сай айылдык Кеңеши боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн курамын бекитүү жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу участкалык шайлоо комиссиясынын курамынын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу участкалык шайлоо комиссиясынын  жаңы түзүлгөн курамын бекитүү боюнча Терек-Сай айылдык аймагынын жооптуу катчысы Б.Анарбаеванын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  № 2999  Терек-Сай,  № 2403 Ак-Терек № 2300  Кызыл-Токой участкалык шайлоо комиссиясынын жаны курамына мекеме уюмдардан жана жамааттардан мүчөлүккө көрсөтүлгөн талапкерлердин курамы бекитилсин. ( тиркеме тиркелет )
 2. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу участкалык шайлоо комиссиясынын жаны түзүлгөн мүчөлөрүнүн курамы Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы: Э.Сатыбалдиевге сунушталсын.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика жана жаратылыш коргоо, экология боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 3 Т О К Т О М У 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек-Сай айылдык аймагынын архив бөлмөсүнө жетишсиз жабдууларга акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө.

Терек-Сай айылдык аймагынын архив иштери боюнча кызматкери З.Абдырахманованын архив бөлмөсүнө жетишсиз жабдуулар боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап,Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 • Терек-Сай айылдык аймагынын архив бөлмөсүнө жетишсиз жабдууларды сатып алуу үчүн 20000 ( жыйырма миң )сом  акча каражатын жергиликтүү бюджеттен бөлүнуп берилсин.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ  башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  4  Т О К Т О М У

 

“Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмуна бала бакчанын өрт коопсуздугу үчүн бочка алуу жөнүндө

 

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Ай-Нуру” м.ч.б.б.уюмунун директору Ч.Баимбетованын  бала бакчанын өрт коопсуздугунун алдын алуу үчүн өрт өчүрүүчү каражаттар илинген щиттин жанына  200 литр суу сакталуучу бочка  алуу керектиги жөнүндөгү   кайрылуусун  угуп жана талкуулап,Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. “Ай-Нуру” МЧББ уюмуна өрт коопсуздугунун алдын алуу максатында 200 литр суу сакталуучу бочка   алуу үчүн 3800 (үч миң сегиз жүз) сом акча каражаты  бөлүнүп берилсин.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ  башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  5  Т О К Т О М У

Кызыл-Токой айылынын тургуну К.Эшованын ден соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Кызыл-Токой айылынын тургуну К.Эшованын ден соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 • Кызыл-Токой айылынын тургуну Р. Эшованын ден соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү үчүн 10000 ( он миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилсин.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ  башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№ 6  Т О К Т О М У

 

 “Эти Бакыр Терексай” ЖЧКоомунан соц.пакеттин эсебинен  акча каражатын жумшоо жөнүндө

Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу А.Чымканаев атындагы жалпы билим беруу орто  мектебинин ашканасынын кошумча имаратына мөмө-жемиш сактоочу жай (склад)  куруу учун  “Эти Бакыр Терексай” ЖЧКоомунан 2018-жылга каралган соц.пакеттин эсебинен 230000 сом акча каражатты суралып берилсин.

 

 1. Бул токтомдун   аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Бнүн башчысы       Т.Т.Суванова га жүктөлсүн.

 

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө   жагы  айылдык   Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча    туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                         Ажакматов И.К.

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  7  Т О К Т О М У

Б.Камчыбков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин ашканасына стол, стул жана нан бышыруучу духовка алуу жөнүндө.

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин директору К.Аликееванын мектептин ашканасына стол, стул жана нан бышыруучу духовка алуу жөнүндө кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин ашканасына стол, стул жана нан бышыруучу духовка алуу үчүн III кварталдын бюджетинен 282400 сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
 2. Бул  токтомдун   аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Бнүн башчысы       Т.Т.Суванова га жүктөлсүн.

 

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө   жагы  айылдык   Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча    туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                         Ажакматов И.К

 

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  8  Т О К Т О М У

Терек-Сай айылдык аймагындагы иштетилбей калган калдыкты жылдыруу жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын иштетилбей калган калдыкты атайын каражаттар эсебинен 3111 статьясына коюу жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январына иштетилбей калган калдыкты атайын каражаттар ( СПЕЦ) эсебине 3111 статьясына коюп, 701 разделинин башкаруу кызматынан 230, 0 ( эки жүз отуз миң) сом акча каражатын Терек-Сай айылында курулуп жаткан кичи футбол аянтчасынын кошумча жумуштарын аткарууга которуп берүү үчүн бөлүнүп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ  башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  9  Т О К Т О М У

 

Б.Камчыбков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебине өрт өчүрүүчү калкан жана мектептин туусунун саптарын алуу жөнүндө.

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин директору К.Аликееванын  мектептин туусунун саптарын, өрт калкандарын жана сырдоо иштерине акча каражаты жетпей калгандыгы жөнүндө кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Б.Камчыбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин мектептин туусунун саптарын, өрт калкандарын жана сырдоо иштерине III кварталдын бюджетинен 11680 (он бир миң алты жүз сексен) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 

 1. Бул  токтомдун   аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Бнүн башчысы       Т.Т.Суванова га жүктөлсүн.

 

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө   жагы  айылдык   Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча    туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                         Ажакматов И.К

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  09-июлу

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

  КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКАЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  10 Т О К Т О М У

“Бирдиктүү терезе ” принциби боюнча  айыл өкмөтүнүн алдында уюштурулган  “Калкка кызмат көрсөтүү борборлорун ” бекитүү  жөнүндө

 

Терек-Сай айылдык аймагынын жооптуу катчысы Б.Анарбаеванын  Кыргыз Республикасынын  “ Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан уюштурулган  “Бирдиктүү терезе”принциби боюнча “ Калкка кызмат көрсөтүү борборлору” 2016-жылдан бери уюштурулуп, калкка кызматтар көрсөтүлүп жаткандыгын,  айылдык Кенеш тарабынан бекитүү керектиги жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 • Терек-Сай айылдык аймагынын алдында уюштурулган Кыргыз Республикасынын  “ Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык, “Бирдиктүү терезе”принциби боюнча тургундарга кызмат көрсөтүп  жаткан“ Калкка кызмат көрсөтүү борборлору”  бекитилсин.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын жооптуу катчысы Б.Анарбаевага  милдеттендирилсин.

 

 • Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У

“Асман-Таш” ЖЧКоомунун “Чаарташ” участкасындагы чачынды алтын боюнча геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү жөнүндө.

Кыргыз Республикасынын жер казыналар жөнүндөгү мыйзамына ылайык “Асман-Таш ” ЖЧКнун 5280 АР Лицензиясынын негизинде Чаарташ участкасында негизги алтынга геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү жөнүндөгү “Асман-Таш” ЖЧКоомунун директору А.Б.Сейиткуловдун кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10- сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. “Асман-Таш” ЖЧКоомунун кайрылуусунун негизинде Терек-Сай айылдык аймагындагы Чаарташ участкасына 5280 АР Лицензиясына ылайык негизги алтынга геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн 449, 2 га жер аянты убактылуу пайдаланууга бөлүнүп берилсин.

2. Берилген жер аянтына тиешелүү документтерин даярдап берүү жагы Чаткал райондук “Мамлекеттик жер каттоо” жана архитектура башкармалыгынан суралсын.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика жана жаратылыш коргоо, экология боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У

Терек-Сай айылдык аймагындагы иштетилбей калган калдыкты жылдыруу жөнүндө.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын иштетилбей калган калдык жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январындагы атайын каражаттар эсебинде иштетилбей калган калдыктын эсебинен Башкаруу кызматынын 2215 беренесине 470,0 миң сом жана 2221 беренесине 50,0 миң акча каражаты бөлүнүп берилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У

Терек-Сай айылыдк аймагынын жергиликтүү бюджети жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын бюджет жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жергиликтүү бюджетинин 701 раздели Башкаруу кызматынын 2221 бөлүнгөн 50,0 миң акча каражаты 2211 беренесине жылдырылып берилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К
Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
“Терек-Сай Жаштары” ЖЧКоомуна электр чубалгыларын тартуу үчүн жер аянтын бөлүп берүү жөнүндө
“Терек-Сай Жаштары” ЖЧКоомунун аткаруучу мүдүрү Н.М.Сатыбалдиевдин проектте көрсөтүлгөн ЛЭП-35 КВт чыналуудагы электр чубалгыларын тартуу үчүн жер аянтын бөлүп берүү боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. “Терек-Сай Жаштары” ЖЧКоомуна ЛЭП-35 КВт чыналуудагы электр чубалгыларын тартуу үчүн Кашка-Суу участкасынан “Кассан” кен иштетүү участкасына чейин 38 га жер аянты бөлүнүп берилсин.
2.Берилген жер аянтына тиешелүү документтерин даярдап берүү жагы Чаткал райондук “Мамлекеттик жер каттоо” жана архитектура башкармалыгынан суралсын.

3. “Терек-Сай Жаштары” ЖЧКоомуна электр чубалгыларын тартуу үчүн жер аянтын картасын тактоо айылдык аймактын жер адиси И.Смановго жүктөлсүн.
4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика жана жаратылыш коргоо, экология боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
“Эти Бакыр Терек-Сай ” ЖЧКнан соц.пакеттин эсебинен акча каражатын жумшоо жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Б. башчысы Т.Суванованын “Эти Бакыр Терек-Сай ” ЖЧКнан А.Чымканаев атындагы орто мектебинин ашканасынын кошумча имаратынын ички жумуштарын бүтүрүүгө жана ашканага керектелүүчү жабдууларды алуу керектиги жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10- сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу А.Чымканаев орто мектебинин ашканасынын кошумча имаратынын ички жумуштарын толугу менен бүтүрүү үчүн жана ашканага кректелүүчү жабдууларды алуу үчүн “Эти Бакыр Терек-Сай ” ЖЧКнан 2018-жылга каралган соц.пакеттин эсебинен 252335 сом акча каражаты суралып берилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу
Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын

№ 6 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагына атайын каражаттар эсебине түшкөн акча каражаты жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Б. башчысы Т.Суванованын атайын каражаттар эсебине келип түшкөн акча каражаты жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Терек-Сай айылдык аймагындагы кен өндүрүүчү “Эти Бакыр Терек-Сай ” ЖЧКму тарабынан 2018-жылга каралган соц. пакеттин эсебинен түшкөн 3400,0 мин сом акча каражатына, атайын каражаттар эсебинен план коюп берүү жагы каралсын.

2. Терек-Сай айылдык аймагынын атайын каражаттар эсебине келип түшкөн 3400,0 мин сом акча каражатын 701 разделинин 3111(курулмалар жана имараттар ) беренесине бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек-Сай айыл аймагына караштуу погрузчик техникасынын элге кызмат кылуу тарифин бекитүү жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн балансындагы погрузчигинин элге кызмат кылуу үчүн акысын бекитүү боюнча Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.С.Ашырбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айыл аймагына караштуу погрузчик техникасынын элге кызмат кылуу акысы саатына 2 000 (эки миң) сом жана погрузчик техникасынын айдоочусунун бир айлык маянасы 10 000 (он миң) сом өлчөмүндө бекитилсин.
2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын аткарылган иштер боюнча алты айлыктын жыйынтыгын угуу жана талкуулоо
Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын алты айлык аткарылган иштер боюнча билдирүүсун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын алты ай ичинде аткарган иштери айтылган сын-пикирлерди эске алуу менен канааттандырарлык деп табылсын.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын

№ 9 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Эшалы болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын утурумдук ремонтуна керектүү материалдарды алып берүү жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Эшалы болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын утурумдук ремонту үчүн керектелүүчү материалдарды алуу керектиги жөнүндөгү Чымканаев орто мектебинин дене тарбия мугалими Ж.Ташболотовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Терек-Сай айыл аймагына караштуу Эшалы болуш көчөсүндө жайгашкан спорт залдын утурумдук ремонту үчүн 39 860 (отуз тогуз мин сегиз жүз алтымыш ) сом акча каражаты бөлунүп берилсин. .

2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

№ 10 Т О К Т О М У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим беруу мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө Чаткал райондук санэпидемологиялык көзөмөл борбору тарабынан жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация жумуштары үчүн акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндө

Чаткал райондук санэпидемологиялык көзөмөл борбору тарабынан жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация жумуштарын Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим берүү мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө жүргүзүү үчун акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндөгү ФЭБ башчы Т.Суванованын билдирүүсун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим берүү мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө санэпидемологоиялык көзөмөл борбору тарабынан жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация жумуштары үчүн 141 400 (жүз кырк бир мин төрт мин) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финанасы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.
Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы
2018-жылдын 14-августу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ
ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Терек – Сай айылдык Кеңешинин
VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясынын

№ 11 Т О К Т О М У
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Терек-Сай Тазалык” муниципалдык ишканасына ташандыларды өз убагында чыгаруу үчүн акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө
Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Терек-Сай Тазалык” муниципалдык ишканасына таштандыларды өз убагында чыгаруу үчүн акча каражатын бөлүп берүү боюнча жазган кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз 10-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Терек-Сай айыл аймагына “Терек-Сай Тазалык” муниципалдык ишканасына ташандыларды өз убагында чыгаруу үчүн 245000(эки жүз кырк беш миң) сом акча каражаты бөлунүп берилсин. .

2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Терек – Сай айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ажакматов И.К.

 

 

Маданият үйүнө жылытуу тутуму орнотулду

Жаңы-Базар айылындагы Т. Бектурганов атындагы айылдык маданият үйүнө Чаткал айыл аймагы тарабынан жылытуу тутуму орнотулуп, жылуулук берилди.IMG_20181101_144041 IMG_20181101_143850 IMG_20181101_143953 IMG_20181101_144011

Маданият үйү буга чейин, быйыл түрткү берүүчү гранттын эсебинен 894 миң 564 сомго капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эле.

М. Эшназаров

Курулуш айылына жаңы спорттук зал курулууда

Курулуш айылына жаңы спорттук зал курулууда. Курулуш иштери Кичи Чаарат фирмасы тарабынан каржыланып, 16 млн. сомго бааланган.

IMG_20181101_125643

— Спорттук зал келерки жылда бүткөрүлмөкчү. Быйыл дубалы тургузулуп, чатыры жабылуусу тийиш -деп билдирди Чаткал айыл аймагынын башчысы Б. Исабеков

М. Эшназаров

«Чаткал районунун өнүктүрүү фондунун » колдоосу менен

Чаткал айыл аймагында «Чаткал районунун өнүктүрүү фондуна » жазылган долбоорлор аркылуу бир топ жумуштар аткарылууда. Атай кетсек, Жаңы-Базар айылындагы  » Байчечекей » балдар бакчасы 1 млн. 74 миң 31 сомго оңдолууда.IMG_20181101_144654 IMG_20181101_144607

2 млн. 885 миң сом каражатка Жаңы-Базар айылындагы Т. Жаналиев орто мектебинин жылытуу тутуму жаңыланды.IMG_20181101_141025

1 млн. 339 миң 348 сом каражатка Курулуш айылындагы С. Чондоева атындагы балдар бакчасынын чатыры жаңыланууда. Ал эми, аталган бакчанын ичи айыл аймактын эсебинен оңдолууда.

IMG_20181101_113644

— Чындыгында, «Чаткал районунун өнүктүрүү фондунун каражаттары айыл аймактагы бир топ жумуштарды бүткөрүүгө зор өбөлгө түздү. Бул жумуштардын ишке ашуусуна колдоо көрсөткөн район акими Канжарбек Эшалиевге Чаткал айыл аймагынын тургундарынын атынан ыраазылык билдирем — дейт Бакытбек Исабеков

 

М. Эшназаров

Ийри-Сай арыгы каналга айландырылууда

Курулуш айылынын маңдайындагы Ийри-Сай арыгы тереңдетилип казылып, каналга айландырылууда. Бул жумушка Чаткал айыл аймагы тарабынан 283 миң сом каралган. Ал эми, жумуш жеке ишкер Асылбек Дозонов тарабынан ишке ашырылууда.

-Арыктын узундугу 4300 метрди түзөт. IMG_20181101_123609 IMG_20181101_123141Ал канал катары кеңейтилип, казылып бүтсө жалпы 160 гектардан ашуун  эгин аянтына кайрадан суугат суусу жеткирилет. Бул аянттын 22 гектары айыл өкмөттүн балансында, ал эми калган жерлер калктын үлүш жерлери болуп эсептелет-дейт Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакытбек Исабеков.

Эскерте кетсек, аталган арык  тээ Союз мезгилинен бери алгач оңдолуп жатат.

М. Эшназаров

Терек-Сай айылдык кеңешинин токтомдору (23-август. 2018-жыл)

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 1 Т О К Т О М У 

“ БЭН  Майнинг” ЖЧКнун “Мусульман-Сай” участкасындагы  чачынды алтын боюнча геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын жер казыналар жөнүндөгү Мыйзамына ылайык “ Бен- Майнинг” ЖЧКнун № 5593  АР лицензиясынын негизинде “ Мусульман-Сай” участкасындагы чачынды алтынга геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү жөнүндөгү “ Бен-Майнинг” ЖЧКнун директору А.А.Маминдин   кайрылуусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кеңешинин  VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.“ БЭН Майнинг” ЖЧКнун кайрылуусунуна ылайык  Терек-Сай айылдык аймагындагы Мусульман-Сай  участкасына 5599 АР лицензиясынын негизинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн  184 га жер аянты убактылуу пайдаланууга бөлүнүп берилсин.

2.Берилген жер аянтына тиешелүү документтерин даярдап берүү жагы Чаткал райондук “Мамлекеттик жер каттоо” жана архитектура башкармалыгынан суралсын.

 

3.. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин мыйзамдуулук, укук тартиби, этика жана жаратылыш коргоо, экология боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 2 Т О К Т О М У 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “ Ынтымак” көчөсүнүн электр чубалгыларын  алмаштырууга карата  акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

Терек-Сай айылдык аймагынын “Ынтымак” көчөсүндөгү  электр чубалгылары эскилиги жетип, алмаштыруу зарылдыгы  келип чыккандыктан,  жаны  түзүлгөн сметага карата акча каражатын бөлүштүрүп берүү жөнүндөгү  “Ынтымак” көчөсүнүн  жашоочуларынын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1 Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Ынтымак” көчөсүндөгү электр чубалгыларын алмаштырууга 36 125  (отуз алты мин бир жүз жыйырма беш ) мин сом  акча каражаты  бөлүнүп берилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы  Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 3  Т О К Т О М У 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Турмуш шарты оор үй-бүлөлөргө материалдык жардам көрсөтүү  жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Терек-Сай айылынын  тургуну Ашырбаева Жумагүлдүн ден соолугуна байланыштуу жана Кызыл-Токой айылынын тургуну Мамбеткулов Сулайманкулдун ден соолугуна байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү жөнүндөгү  кайрылууларын  угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айыл аймагына караштуу Терек-Сай айылынын тургуну Ашырбаева Жумагүлгө 5 000 (беш мин) сом жана Кызыл-Токой айылынын тургуну Мамбеткулов Сулайманга 20 000 (жыйырма мин) сом акча каражаттары ден соолуктарына байланыштуу дарылануу үчүн бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 4 Т О К Т О М У 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Кыргыз Республикасынын III Дүйнөлүк Көчмөндөр  оюндарынын республиканын алкагында өтүүчү “ Көчмөндөр жаңырыгы”  сынактарына катышууга  акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын  Кыргыз Республикасынын III Дүйнөлүк Көчмөндөр  оюндарынын республиканын алкагында өтүүчү “ Көчмөндөр жаңырыгы”  сынактарына катышууга   карата уюштурулуучу иш чараларга акча каражатын бөлүштүрүү зарылдыгы жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын III Дүйнөлүк Көчмөндөр оюндарынын республиканын алкагында өтүүчү “ Көчмөндөр жаңырыгы” сынактарына катышууга 200,0 (эки жүз мин) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 5 Т О К Т О М У 

“Мекеме уюмдарды лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүү жөнундө”

Терек-Сай айылдык аймагына караштуу мекеме уюмдардын электр чубалгыларын лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүү үчүн ФЭБнүн башчысынын кайрылуусун угуп жана талкуулап,  Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу мекеме уюмдардын электр чубалгыларын лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүү үчүн атайын каражаттар эсебинде иштетилбей калган калдыктын эсебинде иштетилбей калган калдыктын эсебинен 95464 сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы  Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  экономика жана финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 6 Т О К Т О М У 

“ Долбоорлорду мамлекеттик экспертизадан өткөрүү боюнча”

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБнун башчысынын долбоорлорду гос.экспертизадан өткөрүү үчүн кайрылуусун угуп жана талкуулап,  Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылына, Ынтымак, Ак-Терек, Горняк-1, Горняк-2, Эшалы Болуш жана Терек-Сай көчөлөрүнө “ көчө жарыктарын ( уличное освещение) орнотуу боюнча түзүлгөн долбоорлорду гос.экспертизадан өткөрүү үчүн атайын каражаттар эсебинде иштетилбей калган калдыктын эсебинен 93296 сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы  Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин  экономика жана финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 7 Т О К Т О М У 

Терек-Сай айылдык аймагындагы иштетилбей калган калдыкты иштетүү  жөнүндө

Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Б. башчысы Т.Суванованын атайын каражаттар эсебинен иштетилбей калган калдык жөнүндөгү билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын 2018-жылдын 1-январындагы атайын каражаттар эсебинде иштетилбей калган калдыктын эсебинен Башкаруу кызматынын 2215 беренесине  119820  сом жана 709-11 разделине  62060сом  акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ  башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                        Ажакматов И.К.

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

8  Т О К Т О М У

 

 “Эти Бакыр Терексай” ЖЧКоомунан соц.пакеттин эсебинен  акча каражатын жумшоо жөнүндө

Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “ Ай-Нуру” балдар бакчасынын жаны курулган 100 орундуу имаратынын ички бөлмөлөрүнө керектүү болгон эмеректерди, балдар үчүн оюнчуктарды жана тамак-ашка керектелүүчү идиш-аяктарды алуу үчүн  “Эти Бакыр Терексай” ЖЧКоомунан 2018-жылга каралган соц.пакеттин эсебинен 1394900 сом акча каражатты суралып берилсин.

 

 1. Бул токтомдун   аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын Ф.Э.Бнүн башчысы       Т.Т.Суванова га жүктөлсүн.

 

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө   жагы  айылдык   Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча    туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                         Ажакматов И.К.

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 № 9  Т О К Т О М У 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Кыргыз Республикасынын  Эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгына карата аткарылуучу иш чараларга   акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Суванованын  Кыргыз Республикасынын  Эгемендүүлүгүнүн  27 жылдыгына карата өткөрүлүүчү иш чараларга  акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгын жогорку денгээлде өткөрүү максатында түзүлгөн иш чараларга 40,0 (кырк миң) сом акча каражаты  бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.

 

 

 

 

Жалал-Абад облусу, Чаткал району, Терек-Сай айылы

2018-жылдын  23-августу.

 

Терек – Сай айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 

 № 10   Т О К Т О М У 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

ТЕРЕК-САЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

 

КЫРГЫЗКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ

ТЕРЕК-САЙСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА

 

Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим беруу мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө Чаткал райондук санэпидемологиялык көзөмөл борбору тарабынан  жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация  жумуштары  үчүн акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

Чаткал райондук  санэпидемологиялык көзөмөл борбору тарабынан жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация жумуштарын Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим берүү мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө жүргүзүү  үчун  акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндөгү ФЭБ башчы Т.Суванованын  билдирүүсун  угуп жана талкуулап, Терек-Сай  айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим берүү мекемелеринде жана маданият үйлөрүндө санэпидемологоиялык көзөмөл борбору тарабынан жүргүзүлүүчү дезинфекция жана деротизация  жумуштары үчүн  141 400 (жүз кырк бир мин төрт  мин)  сом  акча каражаты  бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жүктөлсүн.

 

 1. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин экономика жана финанасы маселелери боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

 

 

Терек – Сай айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                   Ажакматов И.К.